21-08-2019r.
godzina 18:53
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skład Rady
Regulamin Rady Gminy Świerklaniec
Kompetencje Rady Gminy Świerklaniec
Plan pracy Rady
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Władze :: Rada :: Kompetencje Rady Gminy Świerklaniec 

Kompetencje Rady Gminy Świerklaniec

 

 

Ustawowo radzie gminy przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, w trakcie kolejnych posiedzeń sesji rada decyduje o najważniejszych sprawach dla gminy. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

             Do wyłącznej właściwości rady gminy należy zatem:
1.   uchwalanie statutu miasta,
2.   ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
      przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3.   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

4.   uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
      podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego

      tytułu,
5.   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

      miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6.   uchwalanie programów gospodarczych,
7.   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im

      składników  mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na

      realizację zadań przez te jednostki,
8.   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w

      odrębnych ustawach,
9.   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres

      zwykłego zarządu, dotyczących:
      a).   określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
             wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne

            nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych

            czynności wyłącznie za zgodą rady miasta,
      b).   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

             przez burmistrza,
      c).   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      d).   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

             zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
      e).   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

             przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miasta,
      f).    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i

             występowania  z nich,
      g).   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
      h).   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych

             jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      i).    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez

             burmistrza w roku budżetowym,
10.  określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać

       zobowiązania,
11.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań:
      a).   z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej

             administracji,
      b).   zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na

             podstawie  porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
12.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie

       na ten cel odpowiedniego majątku,
12a.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i

      regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń

      społeczności lokalnych i regionalnych,
13.  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz

      wznoszenia pomników,
14.  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15.  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.Informację wytworzył(a): Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Grażyna Garłowska
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-02 12:01:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech