21-08-2019r.
godzina 18:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina Informacje
Podstawowe dane
Ogłoszenia rok 2016
Ogłoszenia rok 2015
Ogłoszenia rok 2014
Wybory i referenda
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Świerklanieckie Spotkania Chóralne
Stypendia Sportowe
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
Rejestry
Język migowy w Urzędzie
Portal Mapowy Gminy Świerklaniec
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury
Wybory Ławników
Ankieta satysfakcji i oczekiwań pacjentów SPZOZ w Świerklańcu i Nakle Śląskim
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Petycje
Władze
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skład Rady
Regulamin Rady Gminy Świerklaniec
Kompetencje Rady Gminy Świerklaniec
Plan pracy Rady
Komisje
Dyżury radnych
Wydziały i referaty
Inne stanowiska
Prawo lokalne
Statut
Regulamin i Schemat organizacyjny Urzędu Gminy
Strategia rozwoju Gminy
Polityka środowiskowa gminy
Majątek publiczny
Kontrole
Oświadczenia majątkowe
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały
Projekty uchwał kadencja 2014-2018
Porządek obrad sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
Protokoły kadencji 2014 - 2018
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Rejestr aktów prawa miejscowego
Konsultacje społeczne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia, związki, organizacje pozarządowe
Finanse
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2009
Budżet 2008
Rejestry i ewidencje
Sprzedaż, najem i dzierżawa
Przetargi rok 2014
Przetargi rok 2015
Przetargi rok 2016
Obsługa interesanta
Gospodarka Odpadami
Działalnosć gospodarcza
Dodatek energetyczny
Karta Dużej Rodziny
Ewidencja ludności
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wnioski Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomosciami
Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
Działalność regulowana w zakresie odpadów komunalnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Biuro do spraw Infrastruktury Drogowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Archiwum
Projekty uchwał kadencja 2010 - 2014
Porządek obrad Sesji Rady Gminy kadencji 2010 - 2014
Protokoły kadencji 2010-2014
Regulamin i Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
Oświadczenia majatkowe
Redakcja
Redaktorzy
Instrukcja Obsługi
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 1185457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Władze :: Rada :: Regulamin Rady Gminy Świerklaniec 

Załącznik nr 2 do Statutu  Gminy Świerklaniec uchwalonego uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr XV/92/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r., nr 326, poz. 5725 z późn. zm.)

 

Regulamin Rady Gminy Świerklaniec

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Gminy Świerklaniec zwanej dalej Radą oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowanie uchwał przez Radę.

§ 2. 1. Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji i radnych oraz Wójta jako organu wykonawczego w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

Rozdział 2.

Sesje Rady Gminy

§ 3. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego, upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.

2. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Rada rozpatruje i rozstrzyga na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w Ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

§ 4. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować co najmniej następujące sprawy:

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

2) wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących,

3) wybór Komisji Rewizyjnej.

§ 5. 1. Sesja odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad, rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.

2. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin obrad wyłączając przerwy. Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.

§ 6. 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady oraz nie przewidziane w planie pracy, a zwołane przez Przewodniczącego z zachowaniem zasad określonych w § 10.

2. Plan pracy przygotowuje Przewodniczący Rady przy współudziale przewodniczących stałych komisji w terminie 3 m-cy od rozpoczęcia kadencji i przedstawia go Radzie do zaakceptowania. Plan pracy na kolejny rok

Przewodniczący Rady przedstawia na pierwszej sesji w roku, którego plan dotyczy.

§ 7. 1. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane bez względu na plan pracy Rady przez Przewodniczącego na wniosek Wójta, klubu radnych lub grupy radnych stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej przekazuje się radnym telefonicznie lub pisemnie nie później niż na dwa dni przed sesją.

3. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad wykłada się do wglądu w Biurze Rady co najmniej na dwa dni przed sesją.

§ 8. Przewodniczący może zwołać sesję uroczystą dla uczczenia ważnych dla Gminy wydarzeń lub okoliczności albo z innych szczególnie ważnych powodów.

Rozdział 3.

Przygotowanie sesji

§ 9. 1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu Wójtem.

2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Wójt.

§ 10. 1. O terminie sesji zwyczajnej Rady powiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.

2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, planów społeczno-gospodarczych oraz rozpatrzenia sprawozdań z ich wykonania, zawiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

3. W zawiadomieniu o sesji podaje się : miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz porządek obrad.

4. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się projekty uchwał, protokoły z sesji oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

5. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz przedmiocie obrad powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej najpóźniej na pięć dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego, klub radnych lub komisję tylko na początku obrad przed przedstawieniem porządku obrad.

§ 11. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 12. W lokalu, w którym odbywa się sesja należy zapewnić miejsca dla radnych, a także dla zaproszonych gości oraz w miarę możliwości dla pozostałych osób zainteresowanych.

Rozdział 4.

Zasady obradowania

§ 13. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady (wyznaczony przez Przewodniczącego) zwany dalej przewodniczącym obrad.

2. O przerwach w obradach decyduje przewodniczący obrad.

§ 14. Przebieg sesji może być rejestrowany przy pomocy środków technicznych do zapisu lub przenoszenia dźwięku i obrazu.

§ 15. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły : "Otwieram sesję Rady Gminy Świerklaniec ... ".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza quorum na podstawie listy obecności, a w razie jego braku informuje, że może kontynuwać obrady w sprawach nie wymagających podejmowania uchwał.

§ 16. 1. Po stwierdzeniu quorum przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie, bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, klub radnych, Wójt lub jego Zastępca na początku sesji, przy czym projekty uchwał zgłoszone do wprowadzenia na początku sesji powinny być zaopiniowane przez stosowne komisje. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną

większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 17. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji Rady przewiduje się:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2) interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych,

3) sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady, z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw,

4) informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

§ 18. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje sie odpowiednio do Wójta, Przewodniczącego Rady albo komisji Rady, za pośrednictwem Biura Rady.

2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla Gminy.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Radni składają pisemne interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. W przypadku składania interpelacji na sesji czas wystąpienia radnego związany ze składaniem interpelacji nie może przekroczyć 5 minut.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, interpelujący radny może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi. Uzupełnienie odpowiedzi powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni.

7. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz czuwa nad terminowym udzieleniem odpowiedzi.

§ 19. 1. Zapytania składa się w sprawach bieżących dotyczących problemów Gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.

2. Odpowiedź udzielana jest ustnie w czasie sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

§ 20. 1. Przewodniczący obrad prowadzi sesję według porządku obrad i zamyka dyskusję nad każdym z punktów.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada może dokonać zmian w kolejności rozpatrywanych punktów porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 21. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad przewodniczący obrad może zwrócić radnemu uwagę, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi odebrać mu głos nakazując jednocześnie odnotowanie tego w protokole.

3. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady.

§ 22. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1) stwierdzenia quorum,

2) wycofania określonego tematu z porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,

4) zamknięcia listy mówców,

5) ustalenia czasu wystąpień dyskutantów,

6) zmiany w sposobie przeprowadzenia głosowania,

7) przeliczenia głosów,

8) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,

9) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały dotyczącej oczywistych pomyłek pisarskich,

10) przestrzegania Regulaminu Rady,

11) przerwania lub zamknięcia posiedzenia,

12) przerwy w obradach.

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad może udzielić głosu :

1) Wójtowi,

2) radcy prawnemu, ekspertowi lub zaproszonym gościom w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej

sprawie.

§ 23. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący kontynuuje obrady informując o braku możliwości podejmowania uchwał. Uchwały podjęte do tej pory zachowują moc.

2. Nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 25. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję słowami "Zamykam sesję Rady Gminy Świerklaniec".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, której obrady objęły więcej niż jedno posiedzenie.

§ 26. 1. Z każdej sesji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia sesji pracownik Biura Rady sporządza

protokół, który powinien zawierać :

1) numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocności obrad,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za","przeciw" i "wstrzymuję się",

8) czas trwania sesji,

9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, zaproszonych gości, podjęte uchwały, pisemne usprawiedliwienie nieobecnych na sesji radnych, oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie obrad.

3. Protokół wraz z dodatkowymi materiałami i dokumentami wykłada się do wglądu radnym w Biurze Rady nie później niż 5 dni przed kolejną sesją.

4. Radni mogą zgłosić poprawki i uzupełnienia do protokołu, jednak nie później niż na najbliższej sesji do czasu przyjęcia protokołu.

5. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący obrad po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

6. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

7. Adnotacje dotyczące wychodzenia radnych z sesji oraz ich ewentualny powrót na obrady dokonywane są w protokole na wniosek przewodniczącego.

8. Obrady sesji Rady są rejestrowane. Zapisy z obrad są przechowywane do następnej sesji.

9. Protokół po jego przyjęciu przez Radę stanowi jedyny dowód przebiegu sesji.

Rozdział 5.

Tryb głosowania

§ 27. 1. Głosowanie jest ważne tylko w przypadku istnienia quorum.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 28. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, który do liczenia głosów może korzystać z pomocy Wiceprzewodniczących.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

4. W przypadku gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.

5. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony przez radnego, a reasumpcja głosowania dokonana wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

6. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania tajnego i imiennego.

§ 29. 1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona z 3 radnych wybranych na sesji.

2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. W głosowaniu radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada ustala sposób głosowania na podstawie regulaminu głosowania przyjętego przez Radę.

4. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności. Głosowanie przeprowadza się w sposób gwarantujący radnym tajne

oddanie głosu.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady.

7. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne w każdej sprawie wskazanej przepisem ustawy.

§ 30. Głosowanie imienne jest głosowaniem jawnym i odbywa się przez wywoływanie radnych przez przewodniczącego obrad z nazwiska i imienia według kolejności z listy obecności i odnotowanie w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się”.

§ 31. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w ten sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad  pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi zamyka listę i zarządza wybory.

Rozdział 6.

Uchwały Rady

§ 32. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

§ 33. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole z sesji.

§ 34. 1. Uchwała Rady powinna być zredagowana w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim :

1) kolejny numer, datę oraz tytuł,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały ewentualnie czas jej obowiązywania,

6) przepisy przejściowe i derogacyjne,

7) sposób ogłoszenia (o ile uchwała podlega ogłoszeniu).

2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), dwie ostatnie cyfry roku podjęcia uchwały.

§ 35. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwał mogą wystąpić:

1) Wójt,

2) Przewodniczący Rady,

3) komisje Rady,

4) grupa co najmniej 4 radnych,

5) klub radnych,

6) sołtys w celu wykonania uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej do Biura Rady. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno:

1) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały,

2) wskazać źródło finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą obciążenie budżetu Gminy.

3. Przewodniczący Rady po opracowaniu projektu przez Wójta kieruje go do zaopiniowania przez odpowiednie komisje Rady.

4. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez inne osoby niż Wójt, Wójt wyraża swoje stanowisko (opinię) do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

5. Po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Wójta powinien on znaleźć się w porządku obrad sesji najbliższej sesji zwyczajnej.

6. Wnioskodawca do czasu przegłosowania projektu uchwały może wycofać wniesiony przez siebie projekt.

§ 36. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad, który prowadził sesję.

§ 37. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji w Biurze Rady.

2. Odpisy uchwał (kopie) przekazywane są Wójtowi do realizacji.

Rozdział 7.

Radni

§ 38. 1. Radni powinni pełnić dyżury w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu podanym do wiadomości wyborców.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny powinien w razie niemożności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji powiadomić (o ile to możliwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio - Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

4. Radny w ciągu 7 dni od dnia odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 39. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radni mają prawo za pośrednictwem Przewodniczącego Rady lub Wójta podejmować interwencję i składać wnioski w jednostkach organizacyjnych Gminy, których wnioski te dotyczą, a jednostki te podlegają Radzie.

3. Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 40. 1. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

2. W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

3. Komisja lub zespół powołany zgodnie z ust. 2 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

4. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna wysłuchać radnego. Rada może wysłuchać również opinii pracodawcy.

§ 41. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywanych prac zawierające określenie terminu i charakteru

zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady.

Rozdział 8.

Obsługa Rady

§ 42. 1. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy.

2. Urząd Gminy zapewnia obsługę prawną na każdej sesji Rady, z wyłączeniem sesji uroczystych oraz na posiedzeniach komisji w miarę potrzeby.

Rozdział 9.

Wspólne sesje Rad Gmin

§ 43. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą (innymi Radami).

2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozstrzygania i rozpatrzenia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad.

4. Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący Rad.

§ 44. 1. Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Gminy.

2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej Rady.

4. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych Rad.

5. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

§ 45. Koszty organizacji wspólnej sesji ponoszą równomiernie Gminy, których Rady biorą udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

Rozdział 10.

Komisje Rady Gminy

§ 46. 1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji lub upoważnionego przez niego zastępcę.

2. Pierwsze posiedzenie komisji prowadzi Przewodniczący Rady do czasu wyboru przewodniczącego komisji.

3. Wybór przewodniczącego komisji i zastępcy dokonywany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków komisji.

4. W razie braku możliwości zwołania posiedzenia komisji przez przewodniczącego komisji, jej posiedzenie może zwołać zastępca przewodniczącego.

5. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego, na wniosek Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji.

6. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. O posiedzeniach komisji członkowie powiadamiani są za pośrednictwem Biura Rady pisemnie, ustnie lub telefonicznie zależnie od istniejących możliwości, nie później niż 3 dni przed posiedzeniem.

8. Zawiadamiając o posiedzeniu komisji jej przewodniczący informuje członków komisji o miejscu i czasie posiedzenia oraz podaje proponowany porządek posiedzenia.

9. W przypadkach nadzwyczajnych termin ten nie może być krótszy niż 1 dzień.

§ 47. 1. Posiedzeniom komisji przewodniczy jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności obowiązki przewodniczącego wykonuje zastępca przewodniczącego.

2. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa członków ustalonego przez Radę składu komisji.

3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają w miarę potrzeby we własnym zakresie działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

4. Każde posiedzenie komisji jest protokołowane.

5. Protokół z posiedzenia komisji zawiera:

1) porządek posiedzenia,

2) podjęte uchwały,

3) wyniki głosowań,

4) głosy w dyskusji.

6. Przyjęcie protokołu z danego posiedzenia komisji następuje na kolejnym posiedzeniu. Jeżeli w okresie między posiedzeniami komisji protokół z uzasadnionych przyczyn nie został sporządzony, komisja przyjmuje go

na swym kolejnym posiedzeniu.

§ 48. 1. Komisje pracują zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy.

2. W pierwszym roku kadencji Rady komisje zobowiązane są opracować plan pracy w ciągu miesiąca, licząc od dnia wyboru ich składów osobowych, a na lata następne nie później niż do końca lutego tego roku, którego plan

dotyczy.

3. Przewodniczący komisji składają Radzie pisemne sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji raz na kwartał oraz w każdym czasie na żądanie Rady.

§ 49. 1. Komisje wydają opinie i podejmują wnioski w formie uchwał przedkładanych Radzie i Wójtowi.

2. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Wójt zajmuje stanowisko w odniesieniu do wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 50. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Decyzje o wspólnych posiedzeniach podejmują przewodniczący zainteresowanych komisji, którzy wyłaniają

spośród siebie przewodniczącego wspólnego posiedzenia tych komisji.

3. Wspólne posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków każdej

komisji. Uchwały na wspólnym posiedzeniu zapadają w obrębie głosowania członków z każdej komisji.

4. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rad innych Gmin, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady.

5. O zwołaniu komisji przewodniczący komisji informuje Przewodniczącego Rady Gminy dwa dni przed posiedzeniem komisji.

 

 Informację wytworzył(a): Grażyna Garłowska
Informację dodał(a): Grażyna Garłowska
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 12:11:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech